UTILIZAREA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

----------------------------
24.4.2024 15:00 - 16:30 online pe Zoom

Centru de Cercetări în Etică Aplicată
CCEA


Obiectivele şi activitățile centrului

1. Centrul are ca scop promovarea cercetării în diferite domenii ale eticii aplicate, cum ar fi: bioetica, etica cercetării ştiinţifice, etica profesională în arii precum administraţia publică şi seviciile publice, dreptul, etica utilizării tehnologiilor emergente, etica medicală, etica în educaţie şi formare profesională, tehnoetica, etica în afaceri etc.
2. Centrul îşi propune să stimuleze activităţi de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a doctoranzilor şi masteranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii în domeniile amintite.
3. În cadrul CCEA se vor desfăşura programe de cercetare în domeniul eticii aplicate, vor fi elaborate lucrări de cercetare, precum şi activităţi de consultanţă în domeniul eticii
4. CCEA va urmări formarea tinerilor în activitatea de cercetare, în domeniul eticii, va sprijini organizarea de întâlniri periodice între specialişti, colocvii şi conferinţe ale facultăţilor organizatoare, precum şi constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în aceste domenii.
5. CCEA va stimula publicarea rezultatelor cercetării în volume individuale ale mebrilor Centrului sau colective, în precum şi în jurnale de profil româneşti şi străine.
6. Centrul va stimula schimbul de idei şi informaţii cu specialiştii din ţară şi din străinătate, prin participarea la proiecte comune, la seminarii, conferinţe şi congrese. De asemenea, va iniţia şi urmări realizarea unor proiecte interdisciplinare.
7. Se va urmări realizarea legăturii dintre cercetarea universitară în domeniul eticii aplicate pe de o parte, şi mediul economic-social pe de altă parte.
8. CCEA îşi va face cunoscută activitatea pe internet, printr-un site (găzduit de cel al Universităţii), în care se vor furniza informaţii aduse la zi despre obiectivele, organizarea, membrii centrului, rezultatele proiectelor de cercetare, publicaţii recente, manifestări ştiinţifice organizate etc.


Principii de organizare şi funcţionare

1. Pot fi membri ai CCEA cadre didactice universitare şi cercetători în domeniul filosofiei, ştiinţelor sociale şi politice, dreptului, ştiinţelor educaţiei, economice, inginerești, precum şi cercetători proveniţi din orice alt domeniu de cercetare care au preocupări cu privire la etica aplicată în respectivul domeniu, sau în domenii conexe.
2. Cadrul didactic sau cercetătorul care doreşte să devină membru al CCEA va înainta conducerii centrului o cerere de adeziune.
3. Nu se face nicio diferenţă între membrii fondatori şi cei admişi ulterior în Centru, toţi având calitatea de membru.
4. Renunţarea la calitatea de membru se face prin cerere scrisă înaintată conducerii centrului.
5. CCEA poate desemna membri de onoare, cercetători de prestigiu în domeniul Eticii aplicate din ţară şi străinătate.
6. CCEA este condus de un cadru didactic titular în USV, având calitatea de director, ales prin votul membrilor centrului, şi aprobat de senatul USV.